سال 1399
25
صلوات

معرفی و شرح وظایف امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات شهرداری حلب

1395/08/04
.

مسئول امور سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات - اکبر پرچکانی

  • بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسائل مختلف شهرداری جهت مقامات مافوق
  • نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در مظر گرفتن اعتبارات مصوب
  • بررسی امکانات رفاهی ، ورزشی ، بیمه و بازنشستگی کارکنان
  • نظارت در تامین اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات
  • تهیه گزارش های مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری 
  • بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها
  • انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها
  • نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارایی های شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها
  • همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح بودجه ، تفریغ بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستور العمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط
  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل
نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: