سال 1399
25
صلوات

معرفی و شرح وظایف امور فنی و شهرسازی شهرداری حلب

1395/08/04
.

 

مسئول امور عمران و شهرسازی - محسن شکر اوغلی

  • نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه هی جاری شهرداری با طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی
  • مراقبت در تشکیل کمیسیون های فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمیسیونهای مذکور
  • نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تأسیسات متعلق به شهرداری 
  • تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح
  • انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

 

 

فایل پیوستی


نام:  
ایمیل:  
متن دیدگاه: